Smutne osoby na lotnisku

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Organy pełniące nadzór i środki transportu w kwestii sprowadzenia ciała lub prochów zmarłego

Obowiązkowy nadzór nad transportem zwłok oraz szczątków ludzkich pełni właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy przedłożyć wszelkie pozwolenia oraz zaświadczenia. Sprowadzenie zwłok może odbywać się za pośrednictwem kolei, samolotu, statków oraz w warunkach, które zapewniają odpowiednio pod względem sanitarnym i technicznym bezpieczeństwo przewozu. Zapraszamy do skorzystania z oferty transportu zwłok dostępnej na naszej stronie http://www.nawia.com.pl.

Sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy jest możliwe, gdy uzyska się niezbędne pozwolenie od starosty właściwego ze względu na miejscu, w którym spocznie ciało lub prochy zmarłego przy porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Wówczas możliwe będzie otrzymanie zaświadczenia od polskiego konsula, który wyda je po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sprowadzenie zwłok

Osobami, które mogą przedłożyć wniosek do starosty lub prezydenta miasta jest małżonek lub małżonka osoby zmarłej, krewny zstępnego, czyli potomka w linii prostej, jak np. dziecko, wnuk, prawnuk. Może to zrobić także krewny wstępnego, czyli przodkowie w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie oraz pradziadkowie. Także krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia oraz osoby, które dobrowolnie do tego zobowiązały się.

W każdym z tych przypadków oświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, w terminie do trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek wystąpienia choroby zakaźnej, czyli dżumy, wąglika, wścieklizny, trądu czy też cholery. Wówczas czas oczekiwania na pozwolenie wydawane jest przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.